Webový portál Ministerstva průmyslu a obchodu poskytuje interaktivní mapu s přehledem pokrytí České republiky sítěmi elektronických komunikací umožňující přístup k internetu v pevném místě v různých rychlostních i technologických kategoriích, dle konkrétních provozovatelů infrastruktury, a to v detailu na adresní místo.

Mapa zobrazuje informace o disponibilních přípojkách, které byly na daném adresním místě vykázány podnikateli poskytujícími službu přístupu k internetu nebo provozujícími veřejnou komunikační síť umožňující poskytovaní služby přístupu k internetu, přičemž disponibilní přípojkou se rozumí:

  • aktivní přípojky, tj. přípojky, na kterých je poskytována služba přístupu k internetu prostřednictvím dané technologie;
  • přípojky, které jsou instalovány u koncového uživatele, ale není na nich poskytována služba přístupu k internetu;
  • dosud fakticky neinstalovaná přípojka, kterou je podnikatel schopen a ochoten instalovat v době do čtyř týdnů od vyslovení zájmu ze strany účastníka a jejichž zřízení u koncového uživatele není spojeno s vynaložením nepřiměřeně vysokých investičních nákladů např. v podobě výkopových prací apod., tzn. vyžaduje pouze instalování rozvodu v bytovém domě, případně od venkovního rozvaděče do rodinného domu, a/nebo zajištění a instalaci koncového zařízení (pokud je použito), na jehož výstupu je umístěno účastnické rozhraní poskytovatele služby.

 

Pokud máte průkazné podezření, že uvedené údaje o vykázaných disponibilních přípojkách neodpovídají skutečnosti, můžete pro nahlášení této nesrovnalosti využít formulář, který se Vám rozbalí při kliknutí na dané adresní místo v mapě. Formulář bude následně předán k prošetření ČTÚ.

Adresní místo - podání připomínky

Zdrojová data, na základě kterých byla mapa vytvořena, pocházejí z Elektronického sběru dat (ESD) v daném roce, který dle zákonného zmocnění § 115 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích provádí Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Více o ESD na https://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace.

mapa internetu.